banner

แสดงทั้งหมด...

ที่ปรึกษา / นายแพทย์สาธารณสุข

ปฏิทินการใช้งานห้องประชุม

พฤศจิกายน 2019

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1
 • ห้องประชุมตึกอุบัติเหตุ ประชุม อนุ ENV
 • ห้องประชุมเวชสารสนเทศ เรื่องเตรียมต้อนรับการประเมิน HA
 • เตรียมอุปกรณ์ไมค์เคลื่อนที่ อัคคีภัย
2
3
4
 • ห้องประชุมเวชสารสนเทศ เรื่องทีมนำ MRS
 • ห้องประชุม5ส เรื่อง Rcaกายภาพ
5
 • ห้องประชุมเวชสารสนเทศ เรื่อง เตรียมความพร้อมรับการประเมิน HA ครั้งที่4
 • ห้องประชุมตึกอุบัติเหตุเรื่อง สติในการทำงาน
 • ห้องประชุม 5ส. เรื่อง BLOOD SAFETY
6
 • ห้องประชุมฝ่ายการ เรื่องประชุมองค์กรแพทย์
 • ห้องประชุม 5ส. เรื่อง นำเสนอผลการ Round ทีมนำ
7
 • ห้องประชุมเวชสารสนเทศ เรื่องปฐมนิเทศพนักงานใหม่
 • ห้องประชุมตึกอุบัติเหตุ เรื่อง สติในการทำงาน
8
9
10
 • ห้องประชุมวรระพินิจ ประชุมจนท.ใหม่
11
12
 • ห้องประชุมเวชสารสนเทศ เรื่องประชุมหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน (MB)
13
14
 • ห้องประชุมวรระพินิจ เรื่องรับการประเมิน Re-accrditation
15
 • ห้องประชุมวรระพินิจ เรื่องรับการประเมิน Re-accrditation
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30