โรงพยาบาลรามันขอแสดงความยินดี พว.ฟูรียา เบ็ญฮาวันได้รับรางวัลชนะเลิศ และพว.นุจรี จันที ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวด Photo Voice กับศูนย์สุขภาพจิตระดับเขต 12 วันที่ 10 พฤษภาคม 2561

โรงพยาบาลรามันขอแสดงความยินดี พว.ฟูรียา เบ็ญฮาวันได้รับรางวัลชนะเลิศ และพว.นุจรี จันที ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวด Photo Voice กับศูนย์สุขภาพจิตระดับเขต 12 วันที่ 10 พฤษภาคม 2561