โรงพยาบาลรามันและเครือข่ายร่วมกับการประเมินPNC โดยคณะกรรมการนิเทศระดับจังหวัด

โรงพยาบาลรามันและเครือข่ายร่วมกับการประเมินPNC โดยคณะกรรมการนิเทศระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมเวชสารสนเทศ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 30 สิงหาคม 2562