โรงพยาบาลรามันได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน Hal-Q จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

โรงพยาบาลรามันได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน Hal-Q จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย