ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา


ประกาศรับสมัคร

ตำแหน่ง

  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้)

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง สังคมศาสตร์ วิจัยทางสังคมศาสตร์การวางแผน รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา คณิตศาสตร์ และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ประชากรศาสตร์

  • ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฎิบัติ

  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office (word, Excel, power point) หมายเหตุ: หากมีประสบการณ์ในการจัดทาโครงการและบริหารโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ www.ramanhospital.net/job_RH คลิ๊กเข้าไปในระบบสมัครงานออนไลน์ สามารถทาการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน – 25 กันยายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง (สาหรับวันที่ 25 กันยายน 2562 รับสมัครถึงเวลา 12.00 น. เท่านั้น)

ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม