ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา


ประกาศรับสมัคร

ตำแหน่ง

  • พนักงานธุรการ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้)

  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) เทียบเท่าหรือสูงกว่าทาง การบริหารธุรกิจ การจัดการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ การบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  • ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้

  • มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และการสืบค้นข้อมูลทาง Internet เป็นอย่างดี

  • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน

  • กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร ตามแบบ สด.๔๓ หรือ สด.๘

  • ไม่เป็นผู้สูบบุหรี่

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ www.ramanhospital.net คลิ๊กเข้าไปในระบบสมัครงานออนไลน์สามารถท าการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน – 23 กันยายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง (ส าหรับวันที่ 23 กันยายน 2562 รับสมัครถึงเวลา12.00 น. เท่านั้น)

ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม