โรงพยาบาลรามัน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนางานคุณภาพด้วยการทำ R2R.

โรงพยาบาลรามัน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนางานคุณภาพด้วยการทำ R2R. โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.กิตติพร เนาว์สุวรรณ. วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา ณ ห้องประชุมเวชสารสนเทศ วันที่ 10 กันยายน 2562