โรงพยาบาลรามัน รับการประเมินมาตรฐาน( HAIT) จากคณะกรรมการ HAIT จากเขตบริการสุขภาพที่12 และทีมผู้ติดตาม วันที่ 9 กันยายน 2562

โรงพยาบาลรามัน รับการประเมินมาตรฐาน( HAIT) จากคณะกรรมการ HAIT จากเขตบริการสุขภาพที่12 และทีมผู้ติดตาม เพื่อร่วมประเมินและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมวระพินิจ วันที่ 9 กันยายน 2562