นายแพทย์รอซาลี ปัตยะบุตร ได้รับรางวัลทรงคุณค่าสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธาณสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 วันที่ 7 กันยายน 2562 จากสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข

นายแพทย์รอซาลี ปัตยะบุตร ได้รับรางวัลทรงคุณค่าสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธาณสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 วันที่ 7 กันยายน 2562 จากสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข