โรงพยาบาลรามัน จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธีระยุทธ วระพินิจ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

โรงพยาบาลรามัน จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธีระยุทธ วระพินิจ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ที่ปรึกษาด้านพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลรามัน) เป็นวิทยากรในการบรรยายในวันนี้ ณ ห้องประชุมวระพินิจ วันที่ 23 กันยายน 2562