การอบรมหลักสูตร สำหรับหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน ในกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ (ESB) โดย อ.ดร.ธีระยุทธ วระพินิจ

การอบรมหลักสูตร สำหรับหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน ในกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ (ESB) โดย อ.ดร.ธีระยุทธ วระพินิจ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ที่ปรึกษาด้านพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลรามัน) เป็นวิทยากรในการบรรยายในวันนี้ ณ ห้องประชุมเวชสารสนเทศ วันที่ 24 กันยายน 2562