เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอรามัน รับการประเมินการจัดระบบบริการด้านอนามัยแม่และเด็กยะลา(PNC)

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอรามันรับการประเมินการจัดระบบบริการด้านอนามัยแม่และเด็กยะลา(PNC) โดยมี อาจารย์สุภาเพ็ญ ศรีสดใส จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) โดยมีทีมสังเกตการณ์จากทีม PNC จังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมเวชสารสนเทศ วันที่ 25 กันยายน 2562.