การประชุมอนุกรรมการทีม บริหารความเสี่ยง วันที่ 27 กันยายน 2562

การประชุมอนุกรรมการทีม บริหารความเสี่ยง เพื่อร่วมนำเสนอเรื่อง

1. Risk profile

2. risk register

ณ ห้องประชุมเวชสารสนเทศ วันที่ 27 กันยายน 2562