กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนจัดกิจกรรมอาซูรอร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่(อสม) ตำบลกายูบอเกาะ วันที่1 ตุลาคม 2562

กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนจัดกิจกรรมอาซูรอร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่(อสม.)ตำบลกายูบอเกาะ วันที่1 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณอาคารกลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน.