นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา สัมภาษณ์ คุณมารียา ปัตยะบุตร หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล

นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา สัมภาษณ์ คุณมารียา ปัตยะบุตร หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล เพื่อรวบรวมข้อมูลวิจัย เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 5 ส.