การตรวจประเมิน มาตราฐานความปลอดภัยด้านยา โดยคณะกรรมการตรวจประเมินความปลอดภัยด้านยาระดับภาคใต้ ณ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 7 ตุลาคม 2562

การตรวจประเมิน มาตราฐานความปลอดภัยด้านยา โดยคณะกรรมการตรวจประเมินความปลอดภัยด้านยาระดับภาคใต้ ณ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 7 ตุลาคม 2562.