ประชุมผู้รับผิดชอบบ้านพักและหอพักเจ้าหน้าที่ วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเวชสารสนเทศ

ประชุมผู้รับผิดชอบบ้านพักและหอพักเจ้าหน้าที่ วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเวชสารสนเทศ