การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสุขภาพ จังหวัดยะลา

ภก.ณรงค์ ว่องประเสริฐกุล เภสัชกรชำนาญการพิเศษ ผู้แทนผู้อำนวยการรพ.รามัน เข้าร่วมพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ร่วมกับคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสุขภาพ จังหวัดยะลา และถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ ห้องพิมพ์มาดา โรงแรมปาร์ควิว อ.เมืองยะลา จ.ยะลา