นายแพทย์รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามันเป็นประธานจัดทำแผนกลยุทธ แผนปฎิบัติการ ยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาระบบส่งต่อด้านสูติกรรมแบบไร้รอยต่อ

นายแพทย์รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามันเป็นประธานจัดทำแผนกลยุทธ แผนปฎิบัติการ ยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาระบบส่งต่อด้านสูติกรรมแบบไร้รอยต่อ ระดับรพศ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00-16.00 น. ณห้องประชุมกลุ่มการพยาบาลรพศ. ยะลา