โรงพยาบาลรามันรับการประเมิน Re-accreditation ครั้งที่ 4 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล วันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2562

โรงพยาบาลรามันรับการประเมิน Re-accreditation ครั้งที่ 4 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล วันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2562