ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งพนักงานบริการ (รักษาความปลอดภัยหญิง) จำนวน 1 อัตรา

 

ประกาศรับสมัคร

ตำแหน่ง

  • พนักงานบริการ (รักษาความปลอดภัยหญิง)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้)

  • ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิที่สูงกว่า (ปวส.)

  • ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้

  • รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น

  • อายุ 18 – 40 ปี

ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป(งานการเจ้าหน้าที่) โรงพยาบาลรามัน ตึกอุบัติเหตุ ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม – 28 ธันวาคม 2562 ภาคเช้า เวลา 09.00 น. – 12.00 น.และภาคบ่าย เวลา 13.00 น. – 16.00 น. (เฉพาะวันและเวลาราชการเท่านั้น)

ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม