โรงพยาบาลรามัน รับการประเมิณจากทีมนิเทศงาน คปสอ. รอบที่ 1 ปี 2563 วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมวระพินิจ โรงพยาบาลรามัน

โรงพยาบาลรามัน รับการประเมิณจากทีมนิเทศงาน คปสอ. รอบที่ 1 ปี 2563 วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมวระพินิจ โรงพยาบาลรามัน