ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลยะลา ติดตามการจัดการเรียนการสอนแผนการศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และเยี่ยมนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 17 ธ.ค. 62 เวลา 11.00 น.

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลยะลา ติดตามการจัดการเรียนการสอนแผนการศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และเยี่ยมนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 17 ธ.ค. 62 เวลา 11.00 น.