นายแพทย์รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน รับมอบเครื่องมือตรวจตา(sliplamp) จาก ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริการประชาชนพื้นที่อำเภอรามันและใกล้เคียง ณ สุขุมวิท21(อโศก)เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร วันที่ 20 ธันวาคม 2562

นายแพทย์รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามันรับมอบเครื่องมือตรวจตา(sliplamp) จาก ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริการประชาชนพื้นที่อำเภอรามันและใกล้เคียง ณ สุขุมวิท21(อโศก)เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร วันที่ 20 ธันวาคม 2562