ประชุมหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างานและอนุกรรมการความเสี่ยง(RM) เรื่องการใช้ program ความเสี่ยง 24 ธันวาคม เวลา13.30น ณ ห้องประชุมเวชสารสนเทศ โรงพยาบาลรามัน

ประชุมหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างานและอนุกรรมการความเสี่ยง(RM) เรื่องการใช้ program ความเสี่ยง 24 ธันวาคม เวลา13.30น ณ ห้องประชุมเวชสารสนเทศ โรงพยาบาลรามัน