ประชุมทบทวนมาตรการ​ป้องกันความเสี่ยงจากการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติ​งานนอกเวลาราชการ​ วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ. ห้องประชุมศูนย์​คุณภาพ​

ประชุมทบทวนมาตรการ​ป้องกันความเสี่ยงจากการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติ​งานนอกเวลาราชการ​ วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ. ห้องประชุมศูนย์​คุณภาพ​