ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านบือยอง มอบกระเช้าปีใหม่ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน

ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านบือยอง มอบกระเช้าปีใหม่ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน