ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และคณาจารย์ เยี่ยมโรงพยาบาลชุมชนเครือข่ายหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ ในวันที่ 6 มกราคม 2563

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และคณาจารย์ เยี่ยมโรงพยาบาลชุมชนเครือข่ายหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ ในวันที่ 6 มกราคม 2563