ทีม IM-KM รพ.รามัน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4/63 ให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลรามันและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอรามัน

ทีม IM-KM รพ.รามัน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4/63 ให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลรามันและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอรามัน ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมปาริชาติ อาคารศรีฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา