ประชุมอนุกรรมการความเสี่ยง(RM) และหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน เรื่องทบทวนบัญชีความเสี่ยง เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเวชสารสนเทศ

ประชุมอนุกรรมการความเสี่ยง(RM) และหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน เรื่องทบทวนบัญชีความเสี่ยง เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเวชสารสนเทศ