ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมพลัง Zoning PNC (Provicial Network Certificate) zone.ที่1(รามันและกรงปินัง) วันที่ 10 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเวชสารสนเทศ โรงพยาบาลรามัน

ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมพลัง Zoning PNC (Provicial Network Certificate) zone.ที่1(รามันและกรงปินัง) วันที่ 10 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเวชสารสนเทศ โรงพยาบาลรามัน