โรงพยาบาลรามัน ผ่านตัวชี้วัดที่ ๔๔ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิณ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ร้อยละ๙๐)

โรงพยาบาลรามัน ผ่านตัวชี้วัดที่ ๔๔ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิณ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ร้อยละ๙๐)