ทีมปฏิบัติการเฝ้าระวังโรคโคโรนาไวรัส ทบทวนการเก็บสิ่งตรวจแก่ผู้ปฏิบัติงานหอผู้ป่วยใน เวลา 14.30 น. ณหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลรามัน

ทีมปฏิบัติการเฝ้าระวังโรคโคโรนาไวรัส ทบทวนการเก็บสิ่งตรวจแก่ผู้ปฏิบัติงานหอผู้ป่วยใน เวลา 14.30 น. ณหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลรามัน