การประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบงาน การบันทึกข้อมูลโปรแกรม E-claim เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอรามัน กรณี ANC การบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันในหญิงตั้งครรภ์ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเวชสารสนเทศ โรงพยาบาลรามัน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบงาน การบันทึกข้อมูลโปรแกรม E-claim เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอรามัน กรณี ANC การบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันในหญิงตั้งครรภ์ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเวชสารสนเทศ โรงพยาบาลรามัน