ผู้อำนวยโรงพยาบาลรามัน รายงานสถานการณ์โคโรน่าไวรัส และหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลให้ความรุ้เรื่องการป้องกันตนเอง ในการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/คณะกรรมการบูรณาการอำเภอ/คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ระดับอำเภอรามัน ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอรามัน

ผู้อำนวยโรงพยาบาลรามัน รายงานสถานการณ์โคโรน่าไวรัส และหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลให้ความรุ้เรื่องการป้องกันตนเอง ในการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/คณะกรรมการบูรณาการอำเภอ/คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ระดับอำเภอรามัน ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอรามัน