นายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 เป็นประธาน Kick off กิจรรม “Big Cleaning week จิตอาสา สู้โคโรน่าไวรัส” พร้อมด้วยนายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่12 และคณะ ผู้นิเทศก์ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงพยาบาลรามัน

นายแพทย์เจษฎา ฉายคุณ รัฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 เป็นประธาน (k)ick off กิจรรม “Big Cleaning week จิตอาสา สู้โคโรน่าไวรัส” พร้อมด้วยนายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่12 และคณะผู้นิเทศก์ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงพยาบาลรามัน