นายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 12 และ นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร สาธารณสุขนิเทศก์ พร้อมคณะผู้นิเทศก์ เข้าตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ รพ.รามัน วันที่ เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวระพินิจ โรงพยาบาลรามัน

นายแพทย์เจษฎา ฉายคุณ รัฐ ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 12 และ นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร สาธารณสุขนิเทศก์ พร้อมคณะผู้นิเทศก์ เข้าตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ รพ.รามัน วันที่ เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวระพินิจ โรงพยาบาลรามัน