ประชุมโครงการ”การจิตสำนึกในงานบริการ” วิทยากรโดย อาจารย์ธัญชนก ผลดี รุ่นที่1 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมวระพินิจ โรงพยาบาลรามัน

ประชุมโครงการ”การจิตสำนึกในงานบริการ” วิทยากรโดย อาจารย์ธัญชนก ผลดี รุ่นที่1 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 รุ่นที่2 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมวระพินิจ โรงพยาบาลรามัน