ประชุมโครงการ”สร้างจิตสำนึกในงานบริการ” วิทยากรโดย อาจารย์ธัญชนก ผลดี รุ่นที่ 2 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมวระพินิจ โรงพยาบาลรามัน

ประชุมโครงการ”สร้างจิตสำนึกในงานบริการ” วิทยากรโดย อาจารย์ธัญชนก ผลดี รุ่นที่ 2 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมวระพินิจ โรงพยาบาลรามัน