ประชุมวางแผนการพัฒนาศูนย์เครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐาน เพื่อเตรียมรองรับการเข้าเยี่ยมประเมิน เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน

ประชุมวางแผนการพัฒนาศูนย์เครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐาน เพื่อเตรียมรองรับการเข้าเยี่ยมประเมิน เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน