สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยด้านยาในโรงพยาบาล วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมเวชสารสนเทศ โรงพยาบาลรามัน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยด้านยาในโรงพยาบาล วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมเวชสารสนเทศ โรงพยาบาลรามัน