ปฐมนิเทศนักเรียนฝึกงาน โครงการไนติงเกล วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลรามัน

ปฐมนิเทศนักเรียนฝึกงาน โครงการไนติงเกล วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลรามัน