สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาติดตามการดำเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN & CLEAN Hospital ตามประเด็น การดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy workplace)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาติดตามการดำเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN & CLEAN Hospital ตามประเด็น การดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy workplace) มาตรฐานโรงครัวในโรงพยาบาลและมาตรฐานส้วม(HAS) ในโรงพยาบาลรามัน วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 5 ส โรงพยาบาลรามัน