นายแพทย์รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน แจ้งสถานการณ์ ให้ความรู้ เพิ่มศักยภาพ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค แก่คณะกรรมการกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอรามัน

นายแพทย์รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน แจ้งสถานการณ์ ให้ความรู้ เพิ่มศักยภาพ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค แก่คณะกรรมการกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอรามัน