Download แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มใบลา
 
เอกสาร
 
- แบบฟอร์มลาพักผ่อน
 
  - แบบฟอร์มลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว    
  - แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา    
แบบฟอร์มลืมสแกนลายนิ้วมือ
 
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ โรงพยาบาลรามัน
 
แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่าย OT    
แบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปราชการ
 
เอกสาร
 
- แบบบันทึกขออนุญาติไปราชการหน่วยงานเดียว
 
 
- แบบบันทึกขออนุญาติไปราชการต่างหน่วยงาน
 
 
- แบบขออนุญาตไปราชการภายในจังหวัด
 
 
- แบบสรุปส่งรายงานการประชุม
 
 
- บก.111 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
 
  - ใบสำคัญรับเงิน    
  - ส่วนที่ 1 แบบ 8708    
 
- ส่วนที่ 2 แบบ 8708
   
แบบขอนับระยะเวลาเกื้อกูล
 
แบบขอรับการคัดเลือกฯ สำหรับสายงานระดับ 1-2 (ประเภททั่วไป)    
แบบประเมินเลื่อนระดับควบ (แพทย์ ทันตแพทย์ชำนาญการ)    
แบบฟอร์มการคัดเลือกบุคคลเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
   
แบบเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลฯ (พยาบาล เภสัช นวก.)
 
ใบรับรองการประจำปฏิบัติหน้าที่ในเขตที่ได้ประกาศใช้กฏอัยการศึก    
ใบลาออก พรก.
   
แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน    
แบบบันทึกการขออนุญาตไปราชการ    
แบบคำขอ พ.ต.ส.    
ฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล [แบบ 7131]    
ฟอร์มใบเบิกสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร    
ฟอร์มใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร